Uždaviniai
2019-10-02

PRIORITETINĖS VEIKLOS KRYPTYS

Teikti kokybišką ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą atsižvelgiant į vaikų poreikius ir galimybes. Visos bendruomenės pastangomis siekti ugdymo kokybės, sudarant sąlygas sveikos ir saugios gyvensenos įgūdžių formavimui. Kurti patyriminį ugdymą, kūrybiškumą skatinančią, pažinimo, kalbos ir kalbėjimo įgūdžius lavinančią, saviugdos poreikius tenkinančią aplinką.

UŽDAVINIAI:

Ugdyti vaikų emocinį raštingumą (emocinį intelektą);

Stiprinti vaikų fizinį aktyvumą įtraukiant tėvus, pedagogus;

Sustiprinti bendruomenės narių atsakomybę už vaikų sveikatą;

Teikti kvalifikuotą švietimo pagalbą vaikams;

Modernizuoti vaikų, turinčių kalbos ir kalbėjimo sutrikimų, ugdymo procesą;

Organizuoti renginius, ugdančius vaikų kalbą ir skatinančius kūrybinę raišką;

Pritaikyti lauko erdves skirtingiems vaikų poreikiams tenkinti;

Pritaikyti vidaus erdves skirtingiems vaikų poreikiams tenkinti;

Papildyti grupių ugdomąsias erdves interaktyviomis priemonėmis.

Nuorodos