Priėmimas
2019-04-03

Vaikų priėmimas 

Vadovaujantis 2015 m. gruodžio 8 d. Kauno miesto tarybos sprendimu Nr. T-682 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T-331 „Dėl centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos“ pakeitimo“:

Sudarant priimamų vaikų sąrašus:

Laikomasi eiliškumo pagal tėvų (globėjų) prašymo registravimo Savivaldybės duomenų bazėje datą ir laiką principo, taip pat šių principų:

Pirmenybė teikiama šiems vaikams:

1. vaikams, kurių brolis ar sesuo lanko tą pačią švietimo įstaigą;

2. įvaikintiems 1,5-6 metų vaikams;

3. vaikams, pasiūlytiems Savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus;

4. vaikams, kuriems nustatytas neįgalumas ar žymūs vystymosi sutrikimai (sutrikęs intelektas, autizmas, aklumas ar silpnaregystė iki 0,3, kurtumas ar neprigirdimumas 41 dB, cerebrinis paralyžius ar kitas labai žymus judesio ir padėties sutrikimas) (Pateikiama Pedagoginės psichologinės tarnybos rekomendacija ar gydytojų konsultacinės komisijos išvada);

5. vaikams iš socialiai remtinų šeimų;

6. vaikams iš šeimų, auginančių tris ir daugiau vaikų.

Pirmiausia į eilę įtraukiami vaikai, turintys pirmenybę, nurodytą 1 punkte. Toliau eilė sudaroma taip: į eilę įtraukiama po vieną vaiką, turintį pirmenybę 2-6 punktuose, ir vaiką, neturintį pirmenybės. Toliau eilės sudarymas kartojamas tokia pačia tvarka.

Tėvai (globėjai), pageidaujantys pasinaudoti vaiko pirmumo teise pagal 1-6 punktus, prašymus turi pateikti iki einamųjų metų, kuriais tvirtinamas priimamų vaikų sąrašas, kovo 1 d.

Priimamų vaikų sąrašus sudaro švietimo įstaigos duomenų bazės tvarkytojas iki kiekvienų metų birželio 1 dienos. Jei bus laisvų vietų, šie sąrašai galės būti papildomi visus metus.

Internetinėje svetainėje  http://darzeliai.kaunas.lt galima rasti informaciją: informaciją tėvams, statistinę informaciją, informaciją apie įstaigas, informaciją apie laisvas vietas.

Tėvų prašymų priėmimas darželyje

II-III  9:00-12:00

Atsakinga Raštvedė Daiva Navickienė

Pateikiant prašymą, pridedami dokumentai: vaiko gimimo liudijimas, dokumentai, kuriais remiantis gali būti teikiama pirmenybė.

Mokestis už vaikų išlaikymą darželyje

Užmokestį už vaiko išlaikymą darželyje, teikiamas mokesčio lengvatas reglamentuoja "Dėl atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio  ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašas", patvirtintas Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T-83.

Nuorodos