Teisės aktai
2019-04-03

Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo pakeitimo įstatymas 2011 m. kovo 17 d. Nr. IX-1281 (www.smm.lt > Teisinė informacija > Švietimo įstatymas) 

"Centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas" pakeistas Kauno miesto savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. T-561 "Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T-331 "Dėl centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos" pakeitimo". (www.kaunas.lt > Taryba > Tarybos sprendimai)

"Užmokesčio už vaikų išlaikymą ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse mokėjimo tvarkos aprašas", patvirtintas Kauno miesto savivaldybės tarybos 2010 m. liepos 9 d. sprendimu Nr. T-349. (www.kaunas.lt > Taryba > Tarybos sprendimai)

"Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašas" patvirtintas įsakymu 2004 m. birželio 3 d. Nr: ISAK – 838 (www.smm.lt > Teisinė informacija > Ministro įsakymai)

Lietuvos higienos normos HN 75:2010 "Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai" patvirtinimo (Valstybės žinios: 2010-04-30 Nr.50-2454) (www.smm.lt > Teisinė informacija > Ministro įsakymai)

"Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtros 2011–2013 metų programa" patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-350 (www.smm.lt > Teisinė informacija > Ministro įsakymai)

Kauno miesto savivaldybės įsteigtų švietimo įstaigų ikimokyklinio ugdymo organizavimo modelių aprašas, patvirtintas Kauno miesto savivaldybės tarybos 2010 m. liepos 9 d. sprendimu Nr. T-351, pakeistas sprendimu 2011 m. liepos 14d. Nr.T-455 (www.kaunas.lt > Taryba > Tarybos sprendimai)

Priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašas patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. ISAK-1180 (www.smm.lt > Teisinė informacija > Ministro įsakymai)

Švietimo ir mokslo ministro 2005 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. ISAK-1180 "Dėl priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimas 2010 m. birželio 7 d. Nr. ISAK - 832 (www.smm.lt > Teisinė informacija > Ministro įsakymai)

Kauno miesto savivaldybės įsteigtų švietimo įstaigų priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių aprašas, patvirtintas Kauno miesto savivaldybės tarybos 2010 m. liepos 9 d. sprendimu Nr. T-351, pakeistas sprendimu 2011 m. liepos 14d. Nr.T-455 (www.kaunas.lt > Taryba > Tarybos sprendimai)

Nuorodos